ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2. Koper / wederpartij: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sunset Fashion B.V.; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

6. Sunset Fashion: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt.

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sunset Fashion georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Sunset Fashion gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Sunset Fashion. 


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sunset Fashion en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Sunset Fashion en koper. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Sunset Fashion zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden. 


ARTIKEL 3 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod is vrijblijvend. Sunset Fashion is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

3. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat de koper een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als Sunset Fashion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Sunset Fashion kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sunset Fashion niet. 

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkoms


ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sunset Fashion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sunset Fashion is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sunset Fashion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Sunset Fashion daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. Sunset Fashion kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sunset Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT


1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst volgens de door Sunset Fashion vermelde redenen te ontbinden (zie kopje retouren).  

2. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sunset Fashion. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen na ontvangst van het product. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de koper na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sunset Fashion heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Sunset Fashion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sunset Fashion is geretourneerd. 

3. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden

ARTIKEL 7 - DE PRIJS


1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een prijs overeenkomen, welke in het aanbod staat vermeld of nader wordt overeengekomen. De door Sunset Fashion aan een wederpartij verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter. 

2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege. 

3. Indien Sunset Fashion met de koper een prijs overeenkomt, dan is Sunset Fashion niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, goud- en zilverkoersen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van het genoemde in lid 3 van dit artikel méér bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na  de totstandkoming van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Sunset Fashion als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sunset Fashion rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

5. Door de koper gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk zal Sunset Fashion bij wederpartij in rekening brengen. Voorzover wederpartij de noodzaak van een als gevolg van het opgedragen meerwerk voortvloeiende prijsverhoging niet had moeten begrijpen zal Sunset Fashion wederpartij daar op wijzen.   

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Sunset Fashion niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN (EVENTUELE) GARANTIE


1. Sunset Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Sunset Fashion schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in goede staat verkerend. 

3. In geval van een garantietermijn van Sunset Fashion komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sunset Fashion is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

4. Een eventuele garantie geldt niet indien: 
- de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Sunset Fashion en/of op de verpakking behandeld zijn; 
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 


ARTIKEL 9 - LEVERING EN UITVOERING


1. Sunset Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvraag tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Sunset Fashion kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Sunset Fashion geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 90 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding. 

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Sunset Fashion het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sunset Fashion zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Mocht er geen sprake zijn van een passend vervangend artikel, zal er een kortingscode worden aangemaakt die voor een volgende order toepasbaar is. De kortingscode blijft een jaar geldig.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sunset Fashion tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Sunset Fashion bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST (opzegging)


1. Sunset Fashion is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 

2. Sunset Fashion heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest. 

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Sunset Fashion zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sunset Fashion bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

4. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin Sunset Fashion bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van Sunset Fashion op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
- na het sluiten van de overeenkomst aan Sunset Fashion ter kennis gekomen omstandigheden geven Sunset Fashion goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; 
- indien Sunset Fashion de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; 
- indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen; 

5. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens Sunset Fashion niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Sunset Fashion op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

6. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van Sunset Fashion schadevergoeding te vorderen onverlet. 

 

ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Eventueel door Sunset Fashion geleverde of ter beschikking gestelde goederen blijven eigendom van Sunset Fashion totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Sunset Fashion gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. De koper is niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

3. Indien de koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Sunset Fashion gerechtigd de goederen, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen halen, ongeacht waar deze goederen zich bevinden. De koper (of een derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte daarvan. 

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Sunset Fashion zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

ARTIKEL 12 - BETALING


1. Sunset Fashion zal geheel naar eigen keuze de door haar te leveren of geleverde goederen bij de koper in rekening brengen. 

2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is de koper na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de koper rente aan Sunset Fashion verschuldigd over de openstaande vorderingen van Sunset Fashion van 1 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Sunset Fashion op volledige schadevergoeding. 

3. Alle kosten van invordering van het door de koper verschuldigde zijn voor rekening van de koper. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,-, onverminderd het recht van Sunset Fashion aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn. 

4. In geval zich één van elke in artikel 8 genoemde situaties voordoet, los van de omstandigheid of Sunset Fashion al dan niet gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

7. De koper heeft de plicht om injuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sunset Fashion te melden

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID


1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan Sunset Fashion verstrekte gegevens. Sunset Fashion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

2. Sunset Fashion is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden. 

3. Sunset Fashion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

4. De aansprakelijkheid van Sunset Fashion, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sunset Fashion beperkt tot het bedrag van hetgeen wederpartij uit hoofde van de order verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 5.000,-. 

6. De wederpartij zal Sunset Fashion vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Sunset Fashion toerekenbaar is. 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sunset Fashion of haar leidinggevende ondergeschikten. 

8. Iedere vordering jegens Sunset Fashion vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht. 


ARTIKEL 14 - GESCHILLEN


1. Op overeenkomsten tussen Sunset Fashion en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
(versie juli 2015) 
  

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de kopen zijn en dienen schriftelijk te worden vastgesteld dan wel op zodanige wokze dat deze door de koper op een toegangelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Sunset fashion B.V.

Koningin Wilhelminaplein 13

1062 HH, Amsterdam

Kvk nr: 34230437

E-mailadres: info@sunsetfashion.nl

BTW nr: NL814592417B01

IBAN: NL09ABNA0587248971